top of page
menart logo.jpg

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE

ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SODELUJOČIH V TEKMOVANJU HITRI LONČKI – PRVAK SLOVENIJE

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

Menart Records d.o.o.
Naslov: Rihatrjeva 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 2800100

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): 

Ime in priimek:

Telefon:

E-mail:


Namen obdelave osebnih podatkov: 

Osebne podatke otrok in zakonitega zastopnika obdelujemo z namenom izvedbe in priprave tekmovanja HITRI LONČKI – PRVAK SLOVENIJE: priprave, izvedbe, produkcije, promocije, javne priobčitve prejetih prispevkov tekmovalcev in oddaje, sodelovanja in soustvarjanja oddaje, obveščanja, podelitve nagrade in zaradi zagotavljanja varnosti otrok.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Pravna podlaga je člen 6 b Uredbe 679/2016. 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in zakoniti zastopnik posameznika, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (prenos avtorske in sorodnih pravic in sodelovanje otroka za namen produkcije, promocije, javne priobčitve oddaje in kot ukrepi za podelitev nagrade za določene posameznike). . 

Vrste zadevnih osebnih podatkov

Za namene izvedbe tekmovanja bo zakoniti zastopnik tekmovalca na podlagi 6.člena Uredbe 679/2016 varno po pošti posredoval naslednje podatke: 

  • ime in priimek, davčno številko in mobilni telefon zakonitega zastopnika tekmovalca, kateri sodeluje na tekmovanju

  • ime in priimek tekmovalca ter osnovno šolo in  razred, ki ga obiskuja za namen prijave in sodelovanja na tekmovanju.

 

Za namene prenosa avtorske in sorodnih pravic in sodelovanje otroka za namen izvedbe tekmovanja, produkcije, promocije, ter javne priobčitve prispevkov bomo obdelovali naslednje podatke: 

  • ime in priimek, davčna številka zakonitega zastopnika tekmovalca

  • ime in priimek tekmovalca

  • fotografije ter videoposnetke tekmovalca.

 

Za namene uveljavitve in realizacije nagrad:

  • pri vročanju nagrad za katere mora Menart Records plačati akontacijo dohodnine in prijaviti vrednost FURSU obdelujemo ime in priimek, naslov, EMŠO in davčno številko in rezidentstvo tekmovalca in jih posredujemo na FURS.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Podatki služijo interni uporabi v ozkem krogu zaposlenih v družbi Menart Records.

Za namen uveljavitve in realizacije nagrad nagrajenim tekmovalcem obdelujemo v skladu z davčno zakonodajo ime in priimek, naslov, EMŠO in davčno številko in rezidentstvo tekmovalca in jih posredujemo na FURS.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatke ne posredujemo nikomur v tretji državi ali mednarodni organizaciji. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov 

Osebne podatke prejete prek prijavnice in obveznih obrazcev bomo obdelovali pet let oziroma do preklica (pisno ali po telefonu). V roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše in otrokove osebme podatke.

Osebne podatke pridobljene za  namene prenosa avtorske pravice in sorodnih pravic pa v skladu z zakonodajo.

Osebne podatke, ki jih potrebujemo za obračun blagovne nagrade obdelujemo v skladu z davčno zakonodajo in jih posredujemo na FURS.

Posameznik ima vedno pravico do vpogleda, popravka netočnih podatkov, do omejitve obdelave pod določenimi pogoji iz Splošne uredbe, do ene brezplačne kopije osebnih podatkov in izpisa v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) Menart Records  izvede, ko namena za obdelavo posameznikovih osebnih podatkov nima več ter kadar so izpolnjene predpostavke iz zakonodaje in 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov: 

Osebne podatke smo prejeli neposredno od posameznika – zakointi zastopnik , tekmovalec (Prijavni list- Tekmovanje »Hitri lončki«, Izjava o prenosu avtorkse pravice).

 1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.
bottom of page